Sajtóközleményt_TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0387 – Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában - A Paksi Képtár a kulturális tudás szolgálatában c. projekt keretében a Paksi Képtár 14 049 080 Ft ot nyert.

2013. december 9. 0:38

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0387 - Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában - A Paksi Képtár a kulturális tudás szolgálatában c. projekt

Elnyert támogatás összege: 14 049 080 Ft
Támogatás aránya: 100 %
Projekt megvalósításának kezdete: 2013. 06. 30.
Projekt megvalósítás befejezése: 2014. 06. 29.
Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

A Paksi Képtárban folytatódik az immáron ötödik éve zajló múzeumpedagógiai foglalkozások széles körű és magas színvonalú programjainak szervezése, melyek a TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0387 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című projekt keretein belül valósulnak meg, s az elnyert támogatás segítségével komplex múzeumpedagógiai foglalkozássorozatokat tudunk megvalósítani a Paks és kistérségének oktatási-nevelési intézményeivel szorosan együttműködve.
Olyan tanórai és tanórán kívüli, szabadidős tevékenységeket kínálunk a Pakson működő óvodáknak, általános- és középiskoláknak, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek jobban megismerkedjenek a kortárs művészettel és annak társterületeivel. Széleskörű tevékenység-rendszeren keresztül igyekszünk fejleszteni a gyermekek készségeit és képességeit, motoros és kognitív területeken egyaránt. A programokon való részvétellel a gyerekek nemcsak a kézügyességüket tehetik próbára, új ismeretekkel gazdagodhatnak, hanem a Képtár inspiráló közegében mozogva közelebb kerülhetnek a közgyűjtemények világához. Ennek hosszú távú eredményeképpen a különböző korosztályokból múzeumbarát, közgyűjteményeket rendszeresen látogató, művészetet értelmezni tudó felnőttek válhatnak, hiszen a múzeumok az élethosszig tartó tanulás egyik legszínesebb és leghatékonyabb intézményét alkotják.
Az évek óta folyó iskolabarát múzeumpedagógiai tevékenységek mellett a projektnek köszönhetően tovább tudjuk bővíteni a Képtárba látogató gyerekek körét, s az óvodások és általános iskolai osztályok mellett a fogyatékkal élők, speciális zavarokkal küzdő gyerekek számára külön módszertani foglalkozásokon igyekszünk élményszerűvé tenni a kiállítások anyagát, hiszen ez lehetőséget nyújt számukra, hogy élményekhez, tapasztalatokhoz jussanak, s ne kudarcok érjék őket hátrányos helyzetük miatt.
Mindemellett felső tagozatos és középiskolás tanulók számára témanapokat szervezünk, melyen a kortárs művészetről és annak társterületeihez kapcsolódóan különféle témakörökben elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhetnek a diákok. A meghívott előadók, művészek, szakemberek segítségével mutatjuk be az egyes témaköröket, melyek egy része az aktuális kiállításokhoz kapcsolódik, mások az iskolai tananyagra építenek.
Kiemelt fontosságú, hogy a formális oktatásban jelen lévő tudástartalmakra építsünk, ám szélesebb körben öleljük fel mindazokat az ismereteket, amikkel rendelkeznek a gyerekek. Holisztikus és interdiszciplináris szemlélet jelenik meg a témanapok programsorozatában, mely hozzájárulhat a gyerekek látókörének szélesítéséhez, ismereteinek gazdagításához és a tapasztalati úton való, élményszerű tudás megszerzéséhez.

Heti és havi szakköreinken a kiállításokhoz kapcsolódva, tematikus egységek köré szerveződve kreatív programokon vesznek részt a gyerekek. A kézműveskedni, alkotni, rajzolni szerető gyerekek megismerkedhetnek különböző alkotói technikákkal, módszerekkel, szélesítve ismereteiket elméleti és gyakorlati szinten egyaránt. Az időszaki kiállítások és a gyűjtemény anyagát segítségül hívva a szabadidős hasznos eltöltésének különféle módszereinek megismertetése, a gyerekek kézügyességének, kreativitásának fejlesztése és a programtevékenységek iránti érdeklődés elmélyítése a legfontosabb célkitűzés.
A projekt segítségével két kistérségi település, Kajdacs és Pusztahencse számára témaheteket szervezünk. A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek számára szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy az ötnapos napközis táborban részt vehessenek. Célunk, hogy az évközi múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz hasonlóan a gyerekek játékos formában különféle képzőművészeti technikákat ismerjenek meg. Számos drámajáték és alkotó tevékenység során tapasztalatokat és élményeket szerezzenek, melyek nemcsak a művészeti anyagok, eszközök és stílusok tárházában való kalandozás, hanem az együtt eltöltött idő könnyedsége és játékossága is nyújt számukra. A szünidő élményszerű, ugyanakkor hasznos eltöltése az informális tanulás jegyében, nonformális tanulási rendszer, mely a Képtár gyűjteményi anyagához és sajátos építészeti jellegéhez
A Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskolával való együttműködés nyomán a tehetséggondozás területére is nagyfokú figyelmet szentelünk a projekt során. A képző- és iparművészeti alapfokú képzés az alkotó tevékenységek, a vizuális gondolkodás kiszélesítését segíti elő. A pályázat segítségével fejleszteni kívánjuk a rendelkezésre álló erőforrásokat, melynek köszönhetően a diákok szélesebb körű lehetőségeket és támogatást kapnak arra, hogy tehetségüket kibontakoztathassák, különféle tapasztalatokat szerezzenek a sokszínű anyaghasználat és eszközök alkalmazása, valamint a művészeti ágak megismerése során, melyek a későbbiekben meghatározóak lehetnek továbbtanulásuk, valamint a munkaerő-piacba való bekapcsolódás során. A tehetség kibontakoztatásához és fejlesztéséhez elengedhetetlen, hogy olyan tanulási környezetet és elfoglaltságokat biztosítsunk a diákoknak, ahol az ismeretszerzés mellett a szabad alkotás és kreativitás is teret nyerhet. A rendszeres foglalkozások mellett félévente egy-egy alkalommal műhelygyakorlatokkal gazdagítjuk a tehetséggondozásba bevont gyerekek tapasztalatait, tudását, mely során egy országos múzeumot látogatunk meg.
A számos múzeumpedagógiai tevékenység mellett különböző tematikus egységek köré szerveződve játékos ismeretszerző vetélkedőket és versenyeket szervezünk a projekt keretében az óvodásoknak, valamint általános iskola alsó tagozatos diákjainak félévente egy-egy alkalommal a tanév során. Az előre meghatározott témákban tartott szabadidős tevékenységek győzteseit a verseny/vetélkedő végén díjazzuk, értékes könyvcsomaggal ajándékozzuk meg a legeredményesebbeket.
Programjaink legfontosabb célja a kortárs művészet és műalkotások eljuttatása minél több emberhez: egészséges „szellemi" fogyasztás szervezése, a másik pedig, hogy a megfelelő, animáló-provokáló körülmények megteremtésével lehetőséget adjunk az egyénnek saját vizuális, plasztikai, tárgyformáló képességeinek gyakorlására, művészeti tevékenységeinek kifejlesztésére: minél több ember folytathasson tárgyformáló (és / vagy), művészeti tevékenységet, azaz képességei szerint „csináljon" művészetet.
Így az önkifejezés élményszerűen közelebb visz az autonóm művészeti munka megismeréséhez, megértéséhez, így megfelelő elméleti tájékozódással kiegészítve a művészet befogadásának is biztos alapja lehet.
További célunk, a projekt ideje alatt az érintett intézmények között szoros szakmai kapcsolat alakuljon ki, elősegítve hálózatosodást, a közgyűjtemények és közoktatási intézmények között együttműködés erősítését. Hosszú távon pedig a felnövekvő nemzedék kultúra iránti igényének elmélyítése, hogy felnőttként aktív, értő és befogadó, közgyűjteményeket bátran használó látogatókká váljanak, akik szülővé válva érezni fogják ennek fontosságát és továbbörökítik gyermekeikben a kultúra iránti igényt, a művészetek iránti fogékonyságot, aktív, értő és befogadó, közgyűjteményeket bátran használó látogatókká válva.