LANTOS FERENC : Tulipán I-III. é.n.

LANTOS FERENC :
Tulipán I-III. é.n.

festmény, 2011, 97x97 cm, zománc