Tevékenységre vonatkozó adatok

MÓDOSÍTOTT KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT

I. RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A közalkalmazotti szabályzatot létrehozó felek

Dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna Paks Városi Múzeum vezetője (a továbbiakban: munkáltató) és az intézmény közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak nevében eljáró Közalkalmazotti Tanács (a továbbiakban:KT) - az 1992. XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 17.§-a alapján biztosított jogkörüknél fogva - alkotják meg az alábbi szabályzatot.

2. A közalkalmazotti szabályzat célja, tárgyköre.

Jelen szabályzat rendeltetése, hogy átfogóan rendezze a munkáltató és a közalkalmazottak részvételi jogaival, illetve a kapcsolatrendszerükkel összefüggő legalapvetőbb kérdéseket.

3. A szabályzat személyi és időbeli hatálya.

A közalkalmazotti szabályzat személyi hatálya a Kjt. 2.§-a (1) bekezdése alapján kiterjed a Városi Múzeum valamennyi közalkalmazottjára, így az intézmény vezetőjére is.

A szabályzat 2006. február 9-én lép hatályba, érvényessége határozatlan ideig, illetve felmondásig tart.

A szabályzat hatályát veszti a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével.

A szabályzatnak csak azon rendelkezései hatályosak, melyek nem ütköznek magasabb rendű jogszabályba.

4. A szabályzat felmondása, módosítása.

A szabályzatot bármelyik fél három hónapos határidővel felmondhatja. A felmondási jogot a szabályzat megkötésétől számított hat hónapon belül egyik fél sem gyakorolhatja.
A módosítást az aláíró felek bármelyike kezdeményezheti. A szabályzat módosításával kapcsolatos vitapontok rendezésére egyeztető bizottságot kell létrehozni, amely a kérdést soron kívül megvizsgálja és nyolc napon belül javaslatot terjeszt elő az aláírásra jogosult feleknek a megoldásra.

II. RÉSZ

A KÖZALKALMAZOTTAK KÉPVISELETI RENDJE

1. A közalkalmazotti tanács

a) Az intézményben a közalkalmazottakat - a jogszerűen lefolytatott közalkalmazotti tanács választáson - közvetlenül választott közalkalmazotti tanács (a továbbiakban: KT) képviseli (Kjt. 14-15.§).
A közalkalmazotti tanács tagjai: Szabó Antal, régész-muzeológus, a
KT elnöke, Göttinger Eszter múzeumpedagógus, Kern Zsuzsanna adminisztrátor
b) A KT tevékenysége, működése során a közalkalmazottak magas színvonalú képviseletét tartja szem előtt.

c) Az egyetértési, a véleményezési, a javaslattételi jogokat az intézmény közalkalmazottai képviseletében a KT gyakorolja. A közalkalmazottak meghatározott ügyeiben ugyancsak a KT jár el.

2. A közalkalmazotti tanács és a munkáltató együttműködése

a) A közalkalmazottak jogainak érvényesítése, valamint kötelezettségeinek teljesítése során a KT és a munkáltató kötelesek együttműködni. (Mt. 3.§ (1)).
b) Az együttműködés céljai:
- a közalkalmazottak jogai és kötelességei közötti munkahelyi összhang megteremtése
- az intézményi feladatok magasabb szinten való ellátásának biztosítása
- a közalkalmazottak munkakörülményeinek, szociális helyzetének javítása érdekében a lehetőségek feltárása.

3. A közalkalmazotti tanács és a munkáltató kapcsolatrendszerének formái

a) évente legalább két alkalommal tanácskozáson áttekintik az intézmény helyzetét, a feladatok megoldásához szükséges anyagi lehetőségeket és a lehetséges munkáltatói intézkedéseket.
b) soron kívüli megbeszélést tartanak az intézmény közalkalmazottait érintő váratlan, de lényeges problémákról.
c) esetenként kölcsönösen informálják egymást a közalkalmazottakat érintő kérdésekben, így a munkáltató:

- eleget tesz tájékoztatási kötelezettségének mindazon témákban, amelyek a KT egyetértési és véleményezési jogkörébe tartoznak.
- ismerteti az intézményi működés terveit, a várható változásokat
- tájékoztatást köteles adni minden olyan kérdésben, amely a közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyával összefügg


a közalkalmazotti tanács:

- a munkáltató tudomására hozza azokat a munkahelyi konfliktusokat, és azok lehetséges feloldási módját, melyekben illetékes
- szükség esetén írásos állásfoglalást, javaslatot nyújt be a munkáltatóhoz a közalkalmazottak véleményének megfelelően

d) a munkáltató és a KT között felmerülő vitás kérdésekben egyeztetési eljárást folytatnak le.

III. RÉSZ

A KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS JOGAI

1. A közalkalmazotti tanács egyetértési jogai

a.) a Kjt. 165.§-a (1) bekezdése alapján egyetértési jog illeti meg a KT-ot a jóléti célú pénzeszközök felhasználása, hasznosítása tekintetében.
b.) A fent említettek felhasználása a közalkalmazottak munkáltatóhoz benyújtott írásos kérelmei alapján rangsorolhatók - a KT egyetértésével.
c.) Segélyezések rangsorolása elsősorban az alábbiak alapján történhet:
- hozzátartozó halála
- tartós, súlyos betegség
- elemi csapás, vagy más váratlan, a közalkalmazott anyagi helyzetét megrendítő esemény
- gyermek születése
d.) A lakásépítés munkáltatói támogatása az e célra a KT-csal egyetértésben készített szabályzat előírásai, valamint a polgármesteri hivatal illetékes szakembereivel történt egyeztetés alapján történik.

2. A közalkalmazotti tanács véleményeztetési jogai

A munkáltató tervezett döntése előtt a KT-csal a következőket véleményezteti:

a.) A gazdálkodásból származó bevételek felhasználásának tervezetét:
- belépőjegyek és kiadványok árusításából származó jövedelem felhasználásának tervét.
b.) A következő belső szabályzatok tervezetét:
- munkavédelmi szabályzat
- tűzvédelmi szabályzat
c.) A közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezetét:
- az intézményi költségvetés összeállításának elveit, melyek minősítése az éves tevékenység, munkához való hozzáállás, munkakörének ellátása, munkaidő és munkarend betartása
- a bérintézkedések végrehajtásának elveit
- idegennyelv-tudási pótlékra való jogosultság elvei (Kjt. 74 § (1-5)
bekezdés)
- a jutalmazás elveit
- a teljesítmény ösztönzés számára fenntartott bérkeret felhasználásá-
nak elveit (Kjt. 77§ (1-2) bekezdés), melynek alapja:
- Olyan feladatok elvégzése, melyek a dolgozó munkatervében vagy munkakörében nem szerepelnek.
- Múzeumi rendezvény, program kimagasló színvonalú megvalósítása.
- Kiemelkedő tudományos, publikációs tevékenység.
- Kiemelkedő pályázati tevékenység.
- Minden olyan egyéb fentebb fel nem sorolt tevékenység, feladat magas szintű ellátása, mely az intézmény működésének, programjainak színvonalát jelentősen növelte.
- a címpótlékok meghatározásának elveit (Kjt. 71 § (1-4) bekezdés),
melynek alapja:
- Folyamatos, kiemelkedő tudományos tevékenység
- Tudományos fokozat megszerzése
- Kiemelkedő muzeológiai tevékenység
- Minden olyan egyéb fentebb fel nem sorolt tevékenység, feladat magas szintű, folyamatos ellátása, mely az intézmény működését, szakmai színvonalát jelentősen növeli, megerősíti.
- a múzeum fejlesztésével kapcsolatos terveket
- az intézmény fenntartójának megváltozásával együtt járó munkáltatói
intézkedéseket
d.) A korengedményes nyugdíjazásra és a megváltozott munkaképességű közalkalmazottak rehabilitációjára vonatkozó elképzeléseket
e.) a közalkalmazottak képzésével összefüggő tervet
f.) a munkáltató munkarendjének kialakítását és az éves szabadságolási tervet, melyeknél alapelv:
- az intézmény zavartalan működésének biztosítása.
g.) Az egészségre ártalmas,illetve egészségkárosító kockázatok között végzett munkakörök (Kjt 72. (2), és ezen munkaköri feladatokra vonatkozó szabályok és pótlékok meghatározása (Kjt 72.§ (1.), valamint döntés a munkakörökhöz adható munkaidő kedvezményről (Kjt.55§ kieg:150/1192. Korm. Rend.12.§ (5).

IV. RÉSZ

A KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS JOGGYAKORLÁSÁNAK, VALAMINT A VITÁS KÉRDÉSEK EGYEZTETÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE

1. A munkáltató joggyakorlata

a.) A munkáltató köteles a közalkalmazotti tanácsot tájékoztatni a KT egyetértési, illetve véleményezési jogkörébe tartozó ügyekben legalább 15 nappal a tervezett intézkedés előtt. Az Mt. 67.§-a szerint a Kjt. 16.§-a (1) és (2) bekezdésében foglaltakat sértő munkáltatói intézkedés érvénytelen. Ennek megállapítása iránt a KT bírósághoz fordulhat.
b.) A munkáltató vállalja, hogy a KT véleményezési jogkörébe tartozó kérdésekben, az eltérő és indokolt vélemények egyeztető megvitatása után elutasító döntéseit indoklással közli a közalkalmazotti képviselővel.
c.) A munkáltató írásos tájékoztatásait, valamint a KT írásos előterjesztéseit az intézmény hivatalos iratállományába iktatni kell (a tartalom és az időpontok nyomon követhetősége érdekében).

2. A közalkalmazotti tanács joggyakorlata

a.) A KT köteles a jogait az intézkedés-tervezetről való tudomásszerzést követően 15 napon belül gyakorolni, álláspontjáról a munkáltatót tájékoztatni. Véleménykülönbség esetén a KT - szükséges egyeztetés érdekében - a munkáltatóval köteles határidőn belül megbeszélést folytatni.
b.) A KT köteles állásfoglalásainak kialakítása előtt - a jelzett határidőn belül - a közalkalmazottak érintett közösségének véleményéről tájékozódni és azt képviselni.
c.) Ha a KT álláspontját határidőn belül nem közli a munkáltatóval, úgy kell tekinteni, mintha az intézkedéssel egyetértene.
d.) A KT jogosult a munkáltató nyilvántartásaiba betekinteni (Mt. 68.§), melyre való igényét és annak célját közli a munkáltatóval. A nyilvántartást kezelő közalkalmazottat a munkáltató utasítja a betekintés biztosítására.
e.) A KT működése során a tudomására jutott adatokat, tényeket az Mt. 69.§-a szerint kezeli. Ezen túlmenően az intézmény működésére vonatkozó adatok nyilvánosságra hozatala előtt a KT köteles a munkáltatóval konzultálni.

3. Az egyeztetési eljárás szabályozása

A munkáltató és a közalkalmazotti tanács közötti vitás kérdések rendezésére az egyeztetési eljárás szolgál. Az egyeztetésen a munkáltató és a KT vesz részt, előre megállapított időpontban.

Az egyeztetési eljárás jegyzőkönyvének tartalmaznia kell az alábbiakat:
- az egyeztetés helyét, idejét, a részt vevő személyeket
- a kifogásolt intézkedést és a munkáltatói észrevétel lényegét
- az egyeztetési eljárás során elhangzott nyilatkozatokat
- a megkötött egyezség pontos szövegét, a kifogás visszavonását
- az eredménytelenséget megállapító közös nyilatkozatot
- az egyeztetésben részt vevő felek jegyzőkönyvi aláírását és bélyegzőjét.

Az egyeztetési eljárás során a kifogásolt jogellenes munkáltatói intézkedés tényállását fel kell tárni. Meg kell kísérelni az egyeztetés során az egyezség létrehozását, a feleknek ennek érdekében együtt kell működniük.
V. RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A közalkalmazotti tanács tevékenységének támogatása

A munkáltató széleskörűen támogatja a közalkalmazottak részvételi jogaihoz kapcsolódó tevékenységet, elősegíti a közalkalmazotti tanács működésének feltételeit.

Biztosítja:
- a szükséges közlönyöket, szakkönyveket, jogi segédleteket
- a felhívások, közlemények közzétételi feltételeit
- a rendszeres működéshez kapcsolódó ügyviteli feltételeket
- a szükséges helyiségeket
- a KT-nak a törvényes munkaidő-kedvezményt

2. A szabályzat közalkalmazottakkal történő megismertetése

A munkáltató gondoskodik arról, hogy a közalkalmazotti szabályzatot valamennyi közalkalmazott megismerhesse.

3. A közalkalmazotti szabályzat érvényessége

Jelen szabályzat olyan intézményben készült, amely nem rendelkezik kollektív szerződéssel.
Jelen közalkalmazotti szabályzatot a munkáltató, illetve a KT megbízásából a KT elnöke 2011. március 17-én megerősítették.

 

Paks, 2013. november 12.

Tevékenységre vonatkozó adatok