Küldetés

Küldetésnyilatkozat

A múzeum alaptevékenységeként az alábbi feladatokat látja el:


Gyűjtőköre kiterjed a magyar és az egyetemes művészet alkotásaira az 1960-as évektől. Fő feladata a gyűjtőkörébe tartozó alkotások, tárgyi emlékek és dokumentumok, források felkutatása, gyűjtése, őrzése, szakszerű nyilvántartása, kezelése, állaguk megóvása és védelme, továbbá ezen tárgyak tudományos feldolgozása és rendszerezése, a tudományos eredmények közzététele; mindezek kiállításokon és más formákban történő bemutatása, a közművelődést segítő hasznosítása. Kiemelt feladata a magyar és nemzetközi kortárs művészet törekvéseinek párhuzamos bemutatása, a kortárs magyar művészet nemzetközi kontextusba helyezése.
Gyűjtőterülete: az egész ország és - a nemzetközi és kétoldalú egyezmények, jogszabályok figyelembevételével - a világ minden olyan pontja, ahol a gyűjtőkörnek megfelelő alkotások fellelhetőek.
További feladatai:
Az intézmény a kortárs művészet bemutatásának, értelmezésének és közönség felé történő közvetítésének módszertani központja. E cél érdekében kiemelt feladatai közé tartozik a kurátorképzésben és -továbbképzésben való részvétel, és a kortárs művészeti múzeumpedagógiai fejlesztések régiós koordinációja;

Az intézmény gyűjtőköréhez kapcsolódóan társművészeti programok szervezése és befogadása;

A gyűjtőkörébe tartozó műtárgyak esetében - a jogszabályok, illetve a felügyeleti szerv felkérése alapján végzett - a tudomány adott ismeretanyagára támaszkodó és annak eredményeit felhasználó szakértői tevékenység;

Alaptémában és a muzeológia módszertanában, történetében tudományos kutatás végzése, a külső kutatók szakmai támogatása;

Részvétel a múzeum tudományos témáival összefüggő közép- és felsőfokú oktatásban, valamint a muzeológusképzésben és -továbbképzésben;

Alaptevékenységhez kapcsolódó nyilvános szakkönyvtár, adattár és tudományos információs bázis működtetése - tudományos és közművelődési céllal, valamint a profiljába tartozó műtárgyakat gyűjtők és közvetítők tájékoztatására;

Együttműködés a hazai és külföldi, illetve nemzetközi szakmai szervezetekkel, társintézményekkel.

 

Intézményünk a konkrét, minimál, koncept és a médiaművészetre fokuszál, -szakosodunk, profilt építünk, -a gondolati és technikai értelemben újító tendenciákat karoljuk fel, ám ezeket nem kívánjuk összezárni csupán önmagukkal, hanem igyekszünk egy tágabb műfaji kontextusban bemutatni. Experímentalisak, kezdeményezők, generátorok igyekszünk lenni, figyelembe véve az intézményi kereteket, mindezt egy tágabb toleránsabb művészetfogalomban, ismeretterjesztő, vizuális nevelési, múzeumpedagógiai programjaink révén lehetőleg diszkurzív, oktató, kérdésfelvető, amennyire lehet vitatkozó formában.
Cél továbbá a projektre való felkérés, -commision, inspiratív közeg biztosítása; a térre reflektaló, vagy a múzeumi teret bejátszó, kiállítási objektum létrehozása.
A későbbiekben, mint eddigi munkánkat erősítve, kutató-és alkotóközpontként is kívánunk működni, amely projektjei révén nemcsak az utólagos szűrés kényelmével, hanem kezdeményező „társként" szeretne viszonyulni a művészethez. Projektjeink archiválása, a létrejött alkotások, azok dokumentációjának gyűjtése, feldolgozása alapprogramunk része.

- A gyűjtés elveink újragondolása érdekében elengedhetetlen a középtávú kiállítási, gyűjteményfejlesztési koncepció, amely figyelembe veszi a gyűjtési stratégia tudományos megalapozását, a kutatómunka és a gyűjteménygyarapítás összekapcsolását, a tervszerű beszerzést, pótlást.

Az ensemble-koncepció felújítása ma két kultúraelméleti irányzat metszéspontjában áll. Egyfelől ma már minden gyűjthető, s ezért elmélyül a múzeumi szakosodás. Másfelől a művészet autonómiájába vetett hit meggyengülése óta egyre inkább a különböző kulturális és társadalmi szférák közötti kölcsönhatásokról gondolkodunk, ami a múzeumi gyűjtemények holisztikus látására ösztönöz.
Ugyanakkor ez a válogatás is szelektív, csak éppen az ellenkező irányban: szinte negligáljuk a mai „trendeket". Történeti távolságból feltehetően árnyaltabban fogjuk ezt látni, de érthető, hogy ha a jelenben markáns önálló hangot keres a Paksi Képtár, akkor azt így érheti el. E szelekcióval a Paksi Képtár a nehezen emészthető műfajokat, kísérleteket helyezi a fősodorba.
Fontos küldetésünk a leletmentés, vagyis a 60-as, 70-es évek progresszív tendenciáihoz sorolható és még hozzáférhető művek felkutatása és gyűjteményi elhelyezése. Múzeumunk gyűjteményében 2013 végén mintegy 1250 műtárgyat tartottunk nyilván. Gyűjtemény gyarapítási programunkat ennek függvényében alakítjuk.